HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

 

Szkoła w Nieszkowicach Małych istniała prawdopodobnie od roku 1896. Tak daleko sięgają wspomnienia miejscowej ludności. Była to wówczas szkoła jednoklasowa, a znajdowała się w przysiółku „Mała Wieś”.

Najstarsza zachowana kronika pochodzi z roku 1935, prowadzona była przez panią Teresę Hargesheimer, która w tymże roku objęła stanowisko kierownika szkoły. Jak podaje kronika do szkoły zapisanych było 66 dzieci. Budynek szkolny był stary, wilgotny, składający się z sali lekcyjnej i mieszkania służbowego tj. pokoju i kuchni. Przewodniczącym Rady Szkolnej Miejscowej był wtedy Jan Maciuszek, długoletni wójt, któremu zawdzięcza się dbałość o dobro i potrzeby szkoły. Przy szkole założono koło PCK. Organizacja młodzieży urządzała zebrania, na których czytano książki o czystości i higienie. Uczniowie dbali o czystość i porządek w klasie, prowadzili korespondencję z dziećmi z Polesia i Wołynia. Koło posiadało apteczkę, z której korzystała miejscowa ludność.

W roku 1937 w szkole istnieje Szkolna Klasa Oszczędności oparta o PKO, jednak wkłady pieniężne są bardzo małe. W tym czasie główną bolączką szkoły są nieodpowiednie warunki tj. duża wilgoć oraz brak pomocy naukowych i książek do biblioteki ( liczyła 96 woluminów). Kronika notuje że: „...dzieci bardzo chętnie czytają książki, ponieważ jest ich mało czytają książkę po kilka razy. Korzystają też z takich wydawnictw jak: Mały Promyczek, Płomyczek, Gazetka Ścienna...”.

W roku szkolnym 1938/39 liczba dzieci wzrosła do 70. Uczniowie uczęszczali do szkoły regularnie i z ochotą. Młodzież brała udział w nabożeństwie żałobnym za duszę świętej pamięci Piusa XI - wielkiego przyjaciela Polski. Dzięki staraniom nauczycielki p. Teresy Hergesheimer szkoła otrzymała od Zarządu Gminnego nowe mapy i nowe dwuosobowe ławeczki.

Lata wojenne i okupacyjne 1939 - 45 „przeżyła wieś spokojnie”. Nauka w szkole rozpoczęła się w październiku 1939 roku, początkowo bezpłatnie. Miejscowa ludność bardzo chętnie pomagała materialnie w przetrwaniu tych ciężkich czasów. Przerw większych w nauce nie było, dzieci uczęszczały do szkoły bardzo chętnie. Niemcy kwaterowali w szkole dorywczo. Zostały zniszczone częściowo: biblioteka, flaga o barwach narodowych, mapy, apteczka szkolna. Rok 1945 był rokiem wielkich zmian. 18 stycznia tegoż roku wkroczyły do wsi wojska radzieckie z wojskiem polskim. Przerwa w nauce trwała kilka dni. W wolnym państwie na ścianie sali lekcyjnej znów pojawił się orzeł biały. Utworzono 6 oddziałów, a 1 kwietnia rozpoczął się pierwszy kurs dokształcający z zakresu 7 klas szkoły podstawowej. Zgłosiło się 35 uczniów, a egzamin zdało 33.

W roku szkolnym 1948/49 istniały na terenie szkoły następujące organizacje: PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Biblioteka Szkolna, Koło odbudowy Stolicy, Szkolna Kasa Oszczędności. W tym roku zrodziła się myśl budowy nowego budynku szkolnego, gdyż ówczesny nie nadawał się do użytku ani pod względem potrzeb nowoczesnej szkoły, ani pod względem sanitarnym. Utworzono Komitet Budowy Szkoły i poczyniono pierwsze prace tj. zakupiono parcelę. W myśl zarządzenia Ministra Oświaty wszystkie szkoły o 1 nauczycielu miały być skomasowane przez to stopień organizacji szkół miał się podnieść. Wobec tego inspektor szkolny nie zgodził się na budowę szkoły tylko dla Nieszkowic Małych, miała to być szkoła do której uczęszczałyby także dzieci ze Stradomki.

W roku szkolnym 1949/50 Nieszkowice Małe i Stradomka zostały połączone obwodem szkolnym w jeden punkt szkolny w Nieszkowicach Małych. Liczba dzieci wzrosła do 84, uczących był 3 nauczycieli w 7 oddziałach.

Rok szkolny 1953/54 - szkoła w Nieszkowicach Małych stała się szkołą zbiorczą dla Buczyny tj. uczniowie z klasy VII z Buczyny zaczęli uczęszczać do Nieszkowic Małych.

Dnia 1 września 1954 roku młodzież rozpoczęła naukę w nowym budynku szkolnym. Budynek nie był jeszcze wykończony, brak było urządzeń wodno- kanalizacyjnych

.

W roku 1958 kierownik szkoły Teresa Hargesheimer przenosi się do Bochni, a na jej miejsce została powołana Helena Morajko, która pełni funkcję do roku 1960.

W roku 1960 funkcję kierownika obejmuje Władysław Ptak, z jego inicjatywy wybudowano przy szkole budynek gospodarczy.

1 września 1966 r. po raz pierwszy rozpoczyna naukę klasa VIII, po wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej. Szkoła liczy 146 uczniów.

W roku 1970 nauczyciel Władysław Kurtyba obejmuje stanowisko kierownika szkoły, natomiast w następnym roku 1971 funkcję tę powierzono Ryszardowi Kielanowi.

Rok 1973/74 był ostatnim rokiem pełnej 8 klasowej Szkoły Podstawowej. W związku z reformą oświaty został obniżony stopień organizacyjny z 8 klas do 4 klas.W ciągu roku szkolnego odchodzi ówczesny dyrektor szkoły Ryszard Kielan, który rezygnuje z zawodu nauczyciela. Stanowisko dyrektora obejmuje pani Janina Kielan (żona pana Ryszarda).

Od września 1974 roku w tej szkole pozostają 4 klasy i dwóch nauczycieli: Czesława Migdał i Janina Kielan. 76 dzieci przechodzi do zbiorczej Szkoły Gminnej w Łapczycy, a 8 dzieci do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Sobolowie

Od września 1981 r. funkcję dyrektora szkoły pełni Genowefa Schramm.

W roku 1999 przeprowadzono kolejną reformę oświaty, na jej mocy ośmioklasowa szkoła stała się sześcioklasową. Od 1 września 1999 r. w budynku szkoły mieści się Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Początkowo obiema szkołami kierował jeden dyrektor. 1 września 2001 r. szkoły zostały rozdzielone.

Dzień 27 lipca 2000 r. to dzień bardzo smutny w historii szkoły. Umiera dyrektor p.Genowefa Schramm - długoletni nauczyciel tutejszej szkoły, radna Gminy Bochna.. Dzięki jej staraniom i pracy polepszyły się warunki lokalowe w szkole. Do istniejącego budynku dobudowano nowy obiekt mieszczący nowoczesną salę gimnastyczną, widownię na 200 osób, dodatkową klasę, szatnię szkolną oraz zaplecze sanitarne i kuchenne. Od roku 2003, corocznie odbywa się Memoriał im. Genowefy Schramm w dowód podziękowania za trud włożony w wychowanie młodzieży i pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska.

Od września 2000 r. dyrektorem szkoły jest p. Bernadetta Babich

Dnia 20 kwietnia 2002 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej. Z chwilą oddania do dyspozycji uczniów i nauczycieli sali gimnastycznej, lekcje wychowania fizycznego nabrały innego kształtu. Sala tętni życiem przez cały dzień. Po lekcjach odbywają się zajęcia SKS-u. Z sali korzystają również mieszkańcy wsi organizując zajęcia sportowe, przeprowadzając różnego rodzaju rozgrywki.

Od 2003 r. na Memoriał im. Genowefy Schramm przyjeżdżają szkolne zespoły koszykarskie z terenu Gminy Bochnia i nie tylko.

W roku szkolnym 2003/2004 funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach Małych obejmuje pan Grzegorz Świder. Szkoła ciągle rozwija się i modernizuje.

Od września 2005 roku uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej sali komputerowj pozyskanej w ramach projektu Prezydenta RP – „Internet w Szkołach”. W tymże roku pan Grzegorz Świder zostaje powołany na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół. Placówka obejmuje Szkołę Podstawową w Nieszkowicach Małych oraz Gimnazjum w Nieszkowicach Małych.

KIEROWNICY SZKOŁY

1935 – 1958 Teresa Hargesheimer

1958 – 1960 Helena Morajko

1960 – 1970 Władysław Ptak

1970 – 1971 Mieczysław Kutyba

DYREKTORZY SZKOŁY

1971 – 1974  Ryszard Kielan

1974 – 1981  Janina Kielan

1981 – 2000  Genowefa Schramm

2000 – 2003  Bernadetta Babicz

2003 – 2006  Grzegorz Świder

2007  Dorota Haber

2008-2015  Jolanta Napora

2015 - nadal  Ewa Płaczek

14 CZERWCA 2007

W życiu każdego człowieka bywają chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego pamięci. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych stało się z pewnością nadanie szkole imienia Jana Pawła II w dniu 14 czerwca 2007 roku.
Wybór takiego patrona zobowiązuje, dlatego też do uroczystości przygotowywaliśmy się długo. Podjęto wszelkie działania wychowawcze zmierzające do wpojenia dzieciom i młodzieży głoszonych przez Ojca Świętego wskazówek, stąd też kładliśmy nacisk na kształcenie osobowości wychowanków w duchu chrześcijańskich i humanistycznych wartości.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, po której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Ojca Świętego ufundowanej przez Wójta Gminy Bochnia. Uroczystość naszą uświetnili swą obecnością : Wójt Gminy Bochnia – Jerzy Lysy, Z – ca Wójta – Eugenia Ignacyk, Starosta – Jacek Pająk, Dyrektor Delegatury w Tarnowie – Urszula Blicharz, Komendant KPP – Marek Rudnik, Dyrektor Muzeum
im. Stanisława Fischera w Bochni – Jan Flasza, Dyrektor basenu w Proszówkach – Jarosław Skrzypek, Przewodniczący Rady Miasta – Ryszard Najbarowski. Nie zabrakło również dyrektorów szkół, emerytowanych nauczycieli, radnych, sołtysów, księży, przyjaciół szkoły.
W dalszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie i przekazanie Sztandaru na ręce Dyrektora Szkoły – Doroty Haber. W trakcie koncertu Orkiestry Dętej z Sobolowa umieszczano gwoździe w pamiątkowej księdze. Niezwykłość osobowości Jana Pawła II i swoją miłość do Niego uczniowie naszej szkoły wyrazili przygotowanym programem artystycznym pod kierunkiem nauczycieli – H. Gołdyn i I. Świder. Swoimi przeżyciami i refleksjami zaproszeni goście dzielili się przy wspólnym stole.

TOP Skip to content